Základní informace - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Základní informace | « Zpět

Základní informace


V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se Jihočeský kraj stal v progamovacím období 2007-2013 administrátorem následujících os a oblastí podpory:

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání 

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Oblast je zaměřena na zvyšování kvality ve vzdělávání pomocí aktualizace a implementace školních vzdělávacích programů a na jejich následnou realizaci v praxi škol. Pozornost bude směřována na posílení dynamického rozvoje osobnosti žáka oproti statickému učení velkého množství faktů s důrazem na mezipředmětové vazby.

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Prostřednictvím této oblasti podpory jsou podporovány aktivity, které umožňují individuální přístup podle skutečných potřeb dětí a žáků sociálně znevýhodněných včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, a vytváření motivujícího vzdělávacího prostředí a podpůrných mechanismů. Také jsou podporovány aktivity zaměřené na zajištění podmínek a tvorbu upravených vzdělávacích programů pro vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v mateřských školách na základě školních vzdělávacích programů, které však nepodporují segregaci těchto dětí. Speciální pozornost bude věnována prevenci rasismu, xenofobie, podpoře multikulturní výchovy a vzdělávání, a to s důrazem na problematiku romského etnika.

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Tato oblast podpory je prioritně zaměřena na vytvoření motivujícího prostředí pro další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení a návaznou podporu tohoto vzdělávání. Důraz bude kladen na upevnění znalostí z oblasti řízení a managementu, projektového, finančního a personálního řízení a rovněž na získávání jazykových a ICT dovedností. Součástí bude rovněž metodická podpora výuky cizích jazyků.

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Oblast podpory je zaměřena na aktivity, které zlepšují kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání a více by měl být rovněž kladen důraz na samotné propojení provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání.


Užitečné informace
Více informací naleznete na internetových stránkách MŠMT, na webových stránkách věnovaných problematice strukturálních fondů, popř. na stránkách Evropského sociálního fondu.