I. výzva - 2. GG - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Ukončené výzvy k předkládání žádostí  » I. výzva - 2. GG - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 | « Zpět

I. výzva - 2. GG - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

Vyhlášení I. výzev pro předkladatele grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 2. GG

Jihočeský kraj vyhlašuje v rámci 2. GG  ve dnech 26. 4. - 12. 9. 2011 1. kolo výzev  k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, ostatním vzdělávacím institucím, nestátním neziskovým organizacím, oborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a oborovým sdružením, hospodářské komoře a zaměstnavatelům, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity.

 

Upozornění k vyhlášeným I. výzvám k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK - prioritní osa 1 - 2. GG

 

o. p. 1.1, 1.2, 1.3

 

Zprostředkující subjekt provedl změnu textu výzev v bodě 11. Způsobilé výdaje a jejich specifika. Změna se týká výpočtů limitů křížového financování ve všech oblastech podpory a změny výpočtu limitu investičních výdajů v oblasti podpory 1.1.

 

o. p. 1.3

 

Zprostředkující subjekt upozorňuje, že v textu výzvy pro oblast podpory 1.3 v bodě 15 v přehledu monitorovacích indikátorů pro vyplňování žádosti o finanční podporu v aplikaci Benefit7 je nesprávně samostatně uveden indikátor 06.43.19 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vyhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento indikátor je také jednou z podmnožin indikátoru 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů stejně tak jako 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP a 06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT.  

 

V příloze č. 1 PODROBNÝ POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT byl upraven popis aktivity č. 5 Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj.

 

Ve výzvě k předkládání žádostí na str. 10 v rámci druhé odrážky specifických kritérií (podrobné rozpracování nástrojů a obsahu metodických dokumentů k DVPP) je nefunkční odkaz na doporučený vzor popisu vzdělávacího programu. Správný odkaz je http://www.msmt.cz/vzdelavani/jak-zpracovat-zadost-o-akreditaci-vzdelavacich-programu.

 

1. výzva 2. GG oblast podpory 1.1 OP VK

1. výzva 2. GG oblast podpory 1.2 OP VK

1. výzva 2. GG oblast podpory 1.3 OP VK